Menu
Sepetim

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

a) https://www.efekulucka.com İnternet sitesinin faaliyetlerini yürüten Fığla Mah. Mah. 322 Sok. No. 6A  Alanya adresinde mukim Efe Kuluçka Makineleri ve İthalat İhracat TİC SAN LTD.ŞTİ (Bundan böyle Efe Kuluçka olarak anılacaktır).

b) https://www.efekulucka.com İnternet sitesine üye olan İnternet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu Efe Kuluçkanın sahip olduğu İnternet sitesi www.efekulucka.com dan üyenin faydalanma 
şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.efekulucka.com İnternet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Efe Kuluçka’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Efe Kuluçka tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, 
üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk 
ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Efe Kuluçka’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve 
taleplere karşı, Efe Kuluçka’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep 
hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.efekulucka.com İnternet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları 
ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler 
tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.efekulucka.com İnternet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, 
başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif 
haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici 
veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.efekulucka.com İnternet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, 
tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Efe Kuluçka’yla hiçbir 
ilgi ve bağlantısı yoktur. Efe Kuluçka’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin 
uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği 
zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6.

Efe Kuluçka

üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan 
dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.efekulucka.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi 
bir zarar yüzünden Efe Kuluçka dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer İnternet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları 
kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal 
nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Efe Kuluçka’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari 
tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Efe Kuluçka’nın üyeye karşı 
üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Efe Kuluçka’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, 
belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Efe Kuluçka’nın hiçbir 
sorumluluğu yoktur.

3.10. www.efekulucka.com İnternet sitesi yazılım ve tasarımı Efe Kuluçka nın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı 
ve / veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, 
iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari 
markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Efe Kuluçka tarafından www.efekulucka.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak 
ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve 
İnternet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar 
ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin İnternet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 

3.12. Efe Kuluçka, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun 
hareket etmek veya Efe Kuluçka ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Efe Kuluçka ve www.efekulucka.com web
sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği
hallerde açıklayabilir.

3.13. www.efekulucka.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar
dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini 
tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.efekulucka.com web sitesi’ne girmesiyle, 
kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından 
kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. Efe Kuluçka, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme 
yada sona erdirme veya www.efekulucka.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. Efe Kuluçka, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın 
her zaman değiştirebilir, güncelleşebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan 
her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, Efe Kuluçka’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye 
uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve 
beyan eder.

3.17. Efe Kuluçka, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine 
bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, 
üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve 
bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Efe Kuluçka tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte 
kalacaktır. Efe Kuluçka üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini 
iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilallerin Halli İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilallerde Alanya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde 
yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı 
olarak yürürlüğe girmiştir.